استانداردهای متفاوتی برای طراحی و تبیین سیاست های ایمن سازی و دفاعی سازمانها و موسسات طراحی گردیده که یکی از شناخته شده ترین آنها استاندارد ISO 27001 است. برای درک بهتر ابعاد این استاندارد شناخت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یا Information Security Management Systems ضروری است.