طبق پیش بینی های موسسه گارتنر تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۰ میلیارد دستگاه اینترنت اشیا به اینترنت وصل خواهند شد که نشان دهنده نفوذ وسیع و همه جانبه این تکنولوژی در آینده است، از این رو ایمن سازی و ارتقا امنیت این سیستم ها و دستگاه های مرتبط حیاتی و الزام آور خواهد بود.